nowy projekt
nowy projekt

- 30 czerwca 2014  roku Zarząd spółki podpisał Umowę nr WP-II-P.433.5.187.2014 na dofinansowanie Projektu „Optymalizacja energetyczna biogazowni" nr RPKP.05.03.00-04-014/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

- w październiku 2014 roku spółka planuje rozpoczęcie procedury wyboru wykonawców projektu „Optymalizacja energetyczna biogazowni".

W zakładce aktualne przetargi/zamówienia znajdują się szczegółowe informacje na temat zamówień dotyczących realizacji projektu