oferta
biogazownia w Mełnie

 

Firma Allter Power Sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny polegający na budowie jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w oparciu o biogaz – Biogazownia kogeneracyjna o mocy elektrycznej 1,36 MW i mocy cieplnej 1,54 MW. Instalacja został zlokalizowana na terenach przemysłowych (po byłej cukrowni) w miejscowości Mełno (kujawsko-pomorskie). Realizacja projektu wpisuje się w cele i założenia działania 9.1, IX osi priorytetowej i całego PO Infrastruktura i Środowisko. Spełnia przy tym wymagania Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji.

W wyniku realizacji projektu będzie wytwarzamy czystą energea elektryczną i energię cieplną, która jest sprzedawana na rynku. Projekt osiągnął wymierne korzyści dla samego Inwestora jak i dla otoczenia społeczno-gospodarczego, z którym bezpośrednio funkcjonuje.

 

Cele projektu:

- wysoka efektywność produkcji energii - projekt zakłada zastosowanie technologii, która pozwoli wyprodukować 10.522.000 kWh energii elektrycznej i 11.943.000 kWh energii cieplnej w tym samym procesie produkcyjnym,

- produkcja energii przy wykorzystaniu alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii - docelowa produkcja energii odbywać się będzie przy wykorzystaniu 5.468.981 m3 biogazu rocznie,

- zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza - zastosowanie wysokowydajnej kogeneracji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oznacza uzyskanie efektu ekologicznego w postaci wyeliminowania emisji szkodliwych substancji do powietrza, które byłyby emitowane, gdyby taką samą ilość energii produkowano metodami tradycyjnymi (w elektrowniach i ciepłowniach). Obliczony efekt ekologiczny wynosi 15.733,42 t/rok emisji dwutlenku węgla (CO2),

- poprawa stanu środowiska naturalnego - ograniczenie emisji szkodliwych substancji pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego, poprawa stanu zdrowia ludności - ograniczenie emisji szkodliwych substancji pozytywnie wpłynie również na stan zdrowia ludności narażonej na kontakt z nimi.

 

Historia

- W 2008 Zarząd spółki ponownie rozważył podjęcie działań zmierzających do wykorzystania terenów będących w posiadaniu spółki dla celów inwestycyjnych w zakresie produkcji zielonej energii.

- W 2009 roku powstał projekt budowy „Biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – elektrociepłownia kogeneracyjna”

- 30 kwietnia 2009 roku spółka złożyła Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – elektrociepłownia kogeneracyjna” w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii.

- 7 maja 2010 roku spółka podpisała Umowę na dofinansowanie Projektu „Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – elektrociepłownia kogeneracyjna” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- W maju 2010 roku spółka planuje ogłoszenie przetargów na wykonanie i zakup urządzeń do biogazowni w Mełnie.

- W sierpniu 2010 roku spółka po wyborze wykonawców rozpoczeła prace inwestycjne.

- Inwestycja po udanym rozruchu technologicznym w lutym 2012 roku rozpoczęła eksploatację biogazowni. 

W lutym 2012 roku Spółka uzyskała wpis do Rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Przezesa Agencji Rynku Rolnego o nr BGR/ARR00013/2012

Decyzja nr BGR/10/2012